OŚWIADCZENIE

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach. uchyla się od skutków prawnych, jakie wiążą się z procedurą opiniowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli  placówek oświatowych w Katowicach.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich możliwych środków mających na celu przeciwdziałanie skutkom wydawanym od 1 września 2018 r. ocenom pracy jak również pozostałym przejawom dyskryminacji lub nierównego traktowania nauczycieli w placówkach oświatowych objętych naszym działaniem.

 

UZASADNIENIE

 

Uważamy, że zarówno przepisy Karty Nauczyciela dotyczące oceny pracy wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jak i przepisy rozporządzenia wykonawczego dla tej nowelizacji nie gwarantują obiektywnej oceny pracy nauczyciela.

Proceder tworzenia regulaminów na poziomie szkół będzie rodzić nierówności i spowoduje skłócenie środowiska nauczycielskiego.

Złym rozwiązaniem jest przede wszystkim to, by szczegółowe wskaźniki oceniania pedagogów określane były przez dyrektorów szkół w regulaminach, co oznacza, że nawet nauczyciele ze szkół znajdujących się na terenie tej samej gminy będą różnie oceniani.

Udział związków zawodowych w tym procesie legitymizowałby jedynie biurokratyczno-administracyjną metodę, zgodnie z którą dyrektor szkoły wystawia ocenę pracy według ustalonej przez siebie taryfy. Absurdalne wskaźniki, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli, przy tak rażąco niskich wynagrodzeniach będą rodzić ponadto frustrację, poczucie zaniżenia własnej wartości, jak również doprowadzą do niezdrowej rywalizacji wśród nauczycieli.

Zważywszy na powyższe argumenty, jak i na krytyczne głosy zdecydowanej większości środowiska oświatowego, w którym już obecnie panuje atmosfera buntu, oświadczamy jak powyżej.

 

 

 

 

 

Katowice, dnia 20 listopada 2018 r.

L. dz. 241/K/18

 

KOMUNIKAT NR 5

z dnia 20 listopada 2018 roku

 

 

1.    Dnia 4 grudnia 2018r. o godz. 14:00 w siedzibie NSZZ „Solidarność” na ul. Sokolskiej odbędzie się zebranie związkowe poświęcone bieżącym sprawom w obszarze oświaty.

2.    Przypominamy o akcji związkowej „Paczka dla związkowca” (70 zł).

3.    Załączamy: Stanowisko Krajowego Zebrania Delegatów oraz Komunikat nr 55 Regionalnej Sekcji Oświaty. Pisma dotyczą naszych postulatów i stanowiska związku w tym zakresie.

4.     Przypominamy - dyżury biura: wtorki        8:00 – 12:00,

                                                    środy      14:00 – 18:00,

                                                   czwartki     7:00 – 11:00.

 

Przewodnicząca dyżuruje codziennie, ale nie gwarantuje, że zawsze będzie w biurze, z powodu służbowych wyjść. Dlatego prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny.